wymienniki ciepła typu JAD i JAD-K

New product

OPIS URZĄDZENIA

Przepływowe przeciwprądowe wymienniki ciepła typu JAD i JAD-K są przeznaczone do stosowania w pompowych instalacjach centralnego ogrzewania (Co) i centralnej ciepłej wody użytkowej (Cw) obiektów budownictwa powszechnego zasilanych w energię cieplną z wysoko-parametrowych wodnych systemów ciepłowniczych o ciśnieniu roboczym do 1,6MPa i temp. do 150°C, a także w układach para wodna-woda i chłodnictwie – jeżeli ciśnienie pary nie przekroczy wielkości ciśnienia parynasyconej przy dopuszczalnej temp. roboczej tr=165°C. Wymienniki poddawane są próbie wodnej na ciśnienie 3,05 MPa zarówno po stronierurek jak i po stronie płaszcza. Produkowane są zgodnie z Warunkami Dozoru Technicznego. Zaletą wymienników jest ich zwarta budowa oraz niezawodne działanie przy prawidłowo wykonanej instalacji i właściwym uzdatnianiu wody.


DANE ZNAMIONOWE

Wymienniki ciepła są przepływowymi przeciwprądowymi wymiennikami o dużej intensywności wymiany ciepła. Zależnie od wielkości powierzchni wymiany ciepła liczonej po zewnętrznej stronie rur ją tworzących, typoszereg dzieli się na 5 wielkości:

JAD 5/10 – 1,2 m2 JAD 5/10 – 1,2 m2
JAD 3/18; JAD-K 3/18 - 2,1 m2
JAD 5/36; JAD-K 5/36 - 4,2 m2
JAD 6/50; JAD-K 6/50 - 5,7 m2
JAD-K-S1 - 3.0 m2

Przepływowe wymienniki ciepła są konstrukcji nierozbieralnej-spawalnej. Wykonane są ze stali odpornej na korozję. Kołnierze przyłączeniowe wykonane są ze stali ST3S. 
Na specjalne zamówienie kołnierze mogą być wykonane ze stali odpornej na korozję. Jest to konstrukcja spawana składająca się z:

- cylindrycznego płaszcza,
- 2 ścian sitowych,
- rdzenia zamkniętego dwustronnie dnami kulistymi,
- wężownic grzejnych wykonanych z rur Φ 8 mm zwiniętych helikoidalnie wokół rdzenia w warstwach na przemian prawo- i lewoskrętnie,
- dla wymienników ciepła JAD-X rury wężownicy są gładkie,
- dla wymienników ciepła JAD-XK rury wężownicy są karbowane, tzn. mają śrubowo nawalcowane zagłębienie, dzięki czemu wymiana ciepła ulega znacznej intensyfikacji,
- 2 den kulistych,
- dwóch króćców dla czynnika wprowadzonego do wewnątrz rurek i z nich wypływającego oraz dwóch króćców dla czynnika przepływającego w przestrzeni międzyrurkowej.


Króćce wymiennika mogą być wykonane w trzech odmianach uzależnionych od sposobu połączeń tj. przystosowane do spawania, gwintowanie lub kołnierzowe.

WARUNKI STOSOWANIA

Wymienniki JAD mogą być stosowane do transformacji ciepła z centralnych wodnych systemów ciepłowniczych oraz przy zastosowaniu czynnika grzejnego w postaci pary wodnej nasyconej o temperaturze do 165°C i ciśnieniu do 0,6MPa. Dla pary wodnej jako czynnika grzejnego konieczne jest stosowanie wymienników ciepła JAD z płytami sitowymi wzmocnionymi. Zaleca się, aby przy stosowaniu pary wodnej czynnik ogrzewany, tj. woda, był kierowany do przestrzeni międzyrurkowej. Czynnikiem odbierającym ciepło może być woda kierowana do centralnych ogrzewań, gospodarstw domowych (ciepła woda użytkowa), instalacji technologicznych, wentylacji, ogrzewań powietrznych itp. Wymienniki JAD mogą mieć również zastosowanie przy innych mediach grzejnych i ogrzewanych. W tych przypadkach ich wydajność oraz przydatność muszą być indywidualnie określone. Wymienniki JAD przewidziane są do pracy w pozycji pionowej (górę wymiennika określa tabliczka znamionowa). Należy je montować w sposób uniemożliwiający działanie na króćce sił większych od ciężaru wymiennika wraz z wodą oraz sił i momentów gnących. Wymienniki JAD łączyć w baterie równoległe. Przed wymiennikami JAD należy montować filtry lub osadniki zatrzymujące ciała obce o granulacji powyżej 0,5 mm . Jeżeli przed wymiennikami zastosowano urządzenie automatycznej regulacji to zamontowane filtry lub osadniki muszą spełniać również wymagania tych urządzeń. Zanieczyszczenia osadzone na wewnętrznych powierzchniach wymienników należy usuwać metodami chemicznymi, ustalonymi każdorazowo dla danych warunków miejscowych, bądź zgodnie z instrukcją chemicznego czyszczenia wymienników ciepła typu JAD, opracowaną przez Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej „Instal” w Warszawie, wydaną w 1991 roku.

SPOSÓB OZNACZANIA

W oznaczeniu należy podać:

- typ wymiennika - JAD, JAD-K
- wielkość wymiennika - 3/18, 5/36, 6/50, S1, 5/10
- odmianę króćców dla: ciepłej wody użytkowej (cw) lub centralnego ogrzewania (co)
- przystosowanie do spawania (I) lub kołnierzowe (II)
- materiał kołnierzy: ze stali ST3S – bez oznaczenia, ze stali 1H18N9T - K, ze stali 0H17 - OK


DANE:

 

 4 Inne produkty w tej samej kategorii: